กรุณาเข้าใช้งานด้วยบัญชีเครือข่าย  
  
บัญชีผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
วิทยาเขต :
  การลงทะเบียน MAC Address เครื่องสำหรับเครือข่ายใช้สาย (LAN)

          ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้แจ้งประกาศให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านลงทะเบียน MAC Address ประจำเครื่องที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยใหม่ทุกเครื่องก่อนวันที่ 15 กรกฏาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ระบบตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนเครือข่ายใช้สาย (LAN) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2552 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายได้

          ผู้ใช้ทุกท่านโปรดตรวจสอบและลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สายได้ที่เว็บไซต์ที่ท่านกำลัง
ใช้งานอยู่นี้ >> https://smart.ku.ac.th

Personal Computer addition Form: download

Organization Computer addition Form: download

คู่มือการติดตั้ง KUWIN-WPA http://kuwin.ku.ac.th/wpa


 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950