สถิติในช่วงเวลา

หน่วยงาน จำนวน
  สำนักงานอธิการบดี
42460
  คณะเกษตร
16087
  คณะบริหารธุรกิจ
17397
  คณะประมง
10289
  คณะมนุษยศาสตร์
16137
  คณะวนศาสตร์
10203
  คณะวิทยาศาสตร์
26366
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
46161
  คณะศึกษาศาสตร์
12446
  คณะเศรษฐศาสตร์
22139
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3393
  คณะสังคมศาสตร์
19958
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
7604
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
3623
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14934
  บัณฑิตวิทยาลัย
26571
  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
2327
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
302
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
624
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
744
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
498
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
90
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
33
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
73
  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
5
  สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
28
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
1612
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
820
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
653
  สำนักหอสมุด
2276
  สำนักการกีฬา
100
  สำนักประกันคุณภาพ
36
  ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน
8
  ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
8
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
23
  สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
7
  สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
5
  สถาบันเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1
  สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
17
  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
2
  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
313
  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
1
  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
6
  ศูนย์การศึกษานานาชาติ
360
  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม
3
  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30
  กองกลาง
36
  กองการเจ้าหน้าที่
65
  กองกิจการนิสิต
477
  กองคลัง
44
  กองบริการการศึกษา
89
  กองแผนงาน
102
  กองยานพาหนะและอาคารสถานที่
275
  กองวิเทศสัมพันธ์
21
  หน่วยตรวจสอบภายใน
19
  สภาข้าราชการ มก.
1
  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
69
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
64
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3463
  สำนักพิมพ์ มก.
19
  ประชาสัมพันธ์ มก.
1
  ศูนย์พุทธศาสนศึกษา
5
  สถานพยาบาล มก.
129
  สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน
41
  หอประวัติ
14
  ร้านพันธุ์ไม้ มก.
8
  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทเกษตร [ลพบุรี]
3
  คณะเกษตรกำแพงแสน [กำแพงแสน]
3362
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากำแพงแสน [กำแพงแสน]
2509
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
11651
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [กำแพงแสน]
31535
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒศาสตร์ [กำแพงแสน]
1994
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ [กำแพงแสน]
339
  คณะสิ่งแวดล้อม (กำแพงแสน)
14
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
282
  บัณฑิตวิทยาลัย [กำแพงแสน]
115
  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง (กำแพงแสน)
34
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [กำแพงแสน]
282
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ [กำแพงแสน]
30
  สำนักหอสมุด [กำแพงแสน]
352
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม [กำแพงแสน]
138
  ศูนย์เทคโนโลยี่ชีวภาพเกษตร [กำแพงแสน]
338
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว [กำแพงแสน]
47
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.
73
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
0
  ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
21
  ศูนย์พืชผักโลก (AVRDC) กำแพงแสน
6
  กองธุรการ [กำแพงแสน]
126
  กองบริการการศึกษา [กำแพงแสน]
285
  สำนักงานอธิบการบดี [กำแพงแสน]
167
  สำนักงานวิทยาเขต[ศรีราชา]
864
  คณะวิศวกรรมศาสตร์[ศรีราชา]
2398
  คณะวิทยาศาสตร์[ศรีราชา]
3253
  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ[ศรีราชา]
2157
  คณะเศรษฐศาสตร์[ศรีราชา]
714
  สำนักวิทยบริการ[ศรีราชา]
975
  คณะวิทยาการจัดการ[ศรีราชา]
21417
  สำนักวิทยบริการ[สกลนคร]
366
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ[สกลนคร]
553
  สำนักงานวิทยาเขต[สกลนคร]
160
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์[สกลนคร]
1047
  คณะทรัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร[สกลนคร]
271
  คณะสาธารณสุขศาสตร์[สกลนคร]
2489
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
29
  อื่นๆ
1857
รวม
403968
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950